Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017


Thực hiện phương án Tái cấu trúc vốn theo tư vấn của Công ty Chứng khoán Đông Á và đã được đơn vị chủ quản là Tổng Công Ty Cơ Khi GTVT Sài Gòn thông qua, Hội Đồng Qủan Trị Công ty CP Vận tải Ô Tô số 2 đã quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông 2017 - Tái cấu trúc vốn vào ngày 25/02/2017 làm cơ sở đưa Công ty vào hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

Với yêu cầu tổ chức gọn, tiết kiệm, đầy đủ các nội dung; Đại hội dự kiến sẽ tiến hành trong buổi sáng ngày 25/02/2017 tại NH Hương Quê số 121 Thạch Lam, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh với các nội dung chính:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch 2017.

- Thông qua điều lệ sau tái cấu trúc vốn.

- Phương thức hợp tác kinh doanh giữa Công ty và các chủ phương tiện.

- Bầu HĐQT & BKS.

- Phương án trả thù lao cho HĐQT & BKS.

Để phục vụ công tác tổ chức đại hội diễn ra suôn sẽ, thành công, ngày 28/12/2016 HĐQT Công ty đã ra các quyết định thành lập Ban Tổ Chức và các Tiểu ban phục vụ.

Được biết thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua đã có 79 cổ đông tư là cá nhân đã đăng ký mua và đóng tiền 3.972.816 cổ phần được phân phối của phần vốn tư với tổng giá trị mệnh giá là 39.728.160.000 đ.

 

Bài viết khác