Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII VÀ CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA 2021


 Ngày 23/10/2021, Chi bộ Công ty CP Vận tải Ôtô số 2 (Covato2) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng và triển khai chuyên đề toàn khóa năm 2021 cho Đảng viên chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nằm trong Kế họach học tập số 61-CV/ĐU ngày 13/09/2021 và Hướng dẫn số 03-HD-ĐU ngày 13/09/2021 của Ban Thường vụ Đảng Uỷ Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH-MTV (Samco). Buổi học tập được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe: “Báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; và quán triệt nội dụng chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai chuyên đề toàn khóa năm 2021 nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo Bác là công việc làm thường xuyên, hiệu quả và thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài viết khác