Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017


Ngày 25/02/2017, Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 (COVATO2) đã tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 tại nhà hàng Hương Quê, với sự tham dự của Tổng Cty Cơ khí Giao thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO),  Ban lãnh đạo cùng toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý cao Điều lệ công ty được điều chỉnh cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014,  Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình thù lao HĐQT và BKS.

Đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và BKS mới cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Được tiến hành làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 của Covato2 đã  thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội: https://drive.google.com/open?id=0B5bRX2D3l8B4YWI5UTNlb1pOWm8

 

 

Bài viết khác