Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

COVATO2 THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO


Tham gia dự án “Vận tải hàng hóa và Logistics bền vững khu vực Mê Công” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN thực hiện, ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2018, Covato2 đã cử cán bộ tham dự lớp đào tạo về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ (Training Seminar of Private Sector Concerning the Transport of Dangerous Goods by Road based on ADR version 2017)  tại Trung tâm Đào tạo Bách khoa, quận 10, TP. Hồ Chì Minh.

Được biết, đôi với viêc vận chuyển hàng nguy hiểm, Dự án đã và đang hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cải thiện các quy định về Vận chuyển hàng nguy hiểm cho phù hợp với Hiệp định ADR (Phiên bản 2017) mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết với mục đích cuối cùng là cải thiện tăng trưởng kinh tế trong khu vực, các quốc gia; nâng cao hợp tác thông qua các quy định và nguyên tắc chung.

Khoá đào tạo đã  cung cấp kiến thức và kinh nghiệm tới các doanh nghiệp vận chuyển hàng nguy hiểm trên cơ sở các quy định của ADR.

Bài viết khác