Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

COVATO 2 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015


   Qua thời gian xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 với sự hỗ trợ của công ty cổ phần tư vấn EFC, đến ngày 10/10/2018, Công ty CP Vận tải Ô tô Số 2 (COVATO2) đã được Trung tâm chứng nhận Phù hợp ( QUACERT) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 theo quyết định số 5889/QĐ-QUACERT

 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của công ty Covato 2

 

Bài viết khác