Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 31:2014/BGTVT VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ


Vào ngày 15/11/2017, Hiệp hội vận tải hàng hóa TPHCM đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai thực hiện điều khoản chuyển tiếp tại QCVN 31:2014/BGTVT, quy định hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Ngoài ra, công văn còn yêu cầu các Doanh nghiêp vận tải phải xem lại thiết bị GSHT của đơn vị mình: nếu đang theo quy chuẩn QCVN 31:2011/BGTVT thì liên hệ ngay với các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT trước đây để thực hiện nâng cấp, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy chuẩn mới QCVN 31:2014/BGTVT.

 

Danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình được cấp giấy chứng nhận: File đính kèm

 

 Nguồn:    Tổng Cục đường bộ Việt Nam

               Hiệp Hội vận tải hàng hóa TP.HCM

 

Bài viết khác