Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

CÔNG VĂN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BÁN VÉ THÁNG TẠI CÁC TRẠM THU GIÁ


Vừa qua Sở Giao thông vận tải vừa ban hành công văn về việc thực hiện quy định bán vé tháng tại các Trạm thu giá.

 

 

 

 

Bài viết khác