Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

CÔNG TY TOTAL ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN CỦA COVATO2


Với mục đích nâng cao năng lực quản lý vận tải cũng như đánh giá công tác an toàn trong vận chuyển hàng năm, ngày 12/11/2020 Công Ty TOTAL VIỆT NAM đã đến Covato2 đánh gía các hoạt động vận chuyển của Covato2 cho TOTAL thời gian qua, trong đó chú trọng đến việc tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt của Total cũng như của Nhà nước.

 Hoạt động này cũng nhằm mục đích đánh giá năng lực và hệ thống quản lý an toàn của Covato2 có đủ điều kiện để TOTAL xem xét việc mời Covato2 tiếp tục tham gia các gói thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng của TOTAL trong thời gian tới.

Bài viết khác