Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT


Việc đóng góp ý kiến và biểu quyết của Qúy vị Cổ đông được thực hiện như sau:

1- Quý vị Cổ đông truy cập Website của Công Ty www.covato2.vn, mục: “Đại hội Cổ đông Đại hội Cổ đông năm 2020” để xem các tài liệu liên quan.

2- Đọc kỹ các tài liệu gửi kèm: Thông báo, Dự thảo Nghị quyết, Phiếu biểu quyết.

3- Sau khi xem xét các tài liệu, thực hiện biểu quyết các vấn đề tại “Phiếu biểu quyết

- Đánh dấu “x” vào ô phù hợp. Lưu ý mỗi mục chỉ chọn 1 ô.

Lưu ý:

- Trong Phiếu biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành hoặc không còn nguyên vẹn, bị gạch xoá sửa chữa,  hoặc tự ghi thêm nội dung, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.

- Trường hợp quý vị cần đổi lại Phiếu biểu quyết xin liên hệ với Ban tổ chức hoặc trực tiếp đến Trụ sở Công ty số 326 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM đổi lại Phiếu biểu quyết bị lỗi trước ngày 10/04/2020.

        + Ban Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông: Ông: Nguyễn Mạnh Hải – Phó Giám Đốc; ĐT 0903.660.973, email: info@covato2.vn

        + Trụ sở Công ty:  số 326 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM.

4- Nếu quý vị cổ đông có ý kiến đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xin điền tên và ghi phần ý kiến vào giấy “ Đóng góp ý kiến”

5- Trường hợp Quý vị ủy quyền việc biểu quyết cho người khác, xin điền đầy đủ chi tiết và ký tên đầy đủ vào giấy ủy quyền (đã gởi kèm với Thư mời tham dự ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020).

6- Gửi Phiếu biểu quyết (đã đánh dấu và ký tên), Phiếu đóng góp ý kiến và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty theo địa chỉ 326 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM trước ngày 16/04/2020.