Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ngày giờ đăng:  09:53    17-04-2020

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  15:00    16-04-2020

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  13:20    30-03-2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  13:28    30-03-2020

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ngày giờ đăng:  13:42    30-03-2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  14:44    27-03-2020