Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  13:20    30-03-2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  13:28    30-03-2020

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ngày giờ đăng:  13:42    30-03-2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  14:44    27-03-2020

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  14:08    27-03-2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Ngày giờ đăng:  14:03    27-03-2020