Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày giờ đăng:  09:39    27-02-2019

BÁO CÁO SỬ DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ LỢI NHUẬN CHƯA CHIA

Ngày giờ đăng:  09:35    27-02-2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày giờ đăng:  09:33    27-02-2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ngày giờ đăng:  09:28    27-02-2019

TỜ TRÌNH VỀ CHỈ TIÊU KH SXKD VÀ DỰ KIẾN CỔ TỨC 2019

Ngày giờ đăng:  09:24    27-02-2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  09:18    27-02-2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CĐ NĂM 2019

Ngày giờ đăng:  08:53    27-02-2019

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG

Ngày giờ đăng:  10:11    21-02-2019

GIẤY ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG

Ngày giờ đăng:  10:18    21-02-2019

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH

Ngày giờ đăng:  10:20    21-02-2019