Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Ngày giờ đăng:  14:06    05-03-2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2018

Ngày giờ đăng:  14:02    05-03-2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày giờ đăng:  13:58    05-03-2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ngày giờ đăng:  13:55    05-03-2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Ngày giờ đăng:  11:00    05-03-2018

THƯ MỜI HỌP

Ngày giờ đăng:  10:40    22-02-2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày giờ đăng:  10:57    22-02-2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ngày giờ đăng:  11:00    22-02-2018

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  11:03    22-02-2018

TỜ TRÌNH VỀ CHỈ TIÊU KH SXKD VÀ DỰ KIẾN CỔ TỨC 2018

Ngày giờ đăng:  11:13    22-02-2018