Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

BIÊN BẢN HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 PHIÊN THỨ NHẤT

Ngày giờ đăng:  16:00    28-02-2017

HÌNH ẢNH HINO NIGHT 2019

Ngày giờ đăng:  09:07    27-03-2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Ngày giờ đăng:  10:58    27-02-2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Ngày giờ đăng:  10:54    27-02-2017

1. THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG

Ngày giờ đăng:  09:34    07-02-2017

2. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày giờ đăng:  09:43    07-02-2017

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày giờ đăng:  09:48    07-02-2017

4. DỰ THẢO THỂ LỆ LÀM VIỆC & BIỂU QUYẾT

Ngày giờ đăng:  09:52    07-02-2017

5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG 2017

Ngày giờ đăng:  09:59    07-02-2017

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ngày giờ đăng:  10:02    07-02-2017